Shu Ping Chu obituary photo
 
In Memory of

Shu Ping Chu

March 9, 1951 - January 26, 2018

Obituary


Shu was born on March 9, 1951 and passed away on Friday, January 26, 2018.

Shu was a resident of California.